หลักสูตร : การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission สำหรับผู้ประกอบการ

Print
Print

กรุณาเลือกรุ่นที่ท่านต้องการฝึกอบรมด้านล่าง

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2564
เวลา 13.30 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.กิตติ สุคันโท
นางสาวนันณภัชสรณ์ กามะ

สถานที่อบรม
ณ ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 2 วันที่ 19 เมษายน 2564
เวลา 13.30 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.จักรพันธ์ วิรุณราช
นางสาวรมณีย์ คังฆะสุวรรณ

สถานที่อบรม
ณ ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 3 วันที่ 8 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.สมิทย์ เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวศุภวรรณ เรืองพุฒ

สถานที่อบรม
ณ ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 4 วันที่ 10 สิงหาคม 2564
เวลา 13.30 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.กิตติ สุคันโท
นางสาวชยาภา ไชยศรี

สถานที่อบรม
ณ ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 5 วันที่ 19 ตุลาคม 2564
เวลา 13.30 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.จักรพันธ์ วิรุณราช
นางสาวชนาภรณ์ เดชคง

สถานที่อบรม
ณ ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2564
เวลา 13.30 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.สมิทย์ เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวสุดารัตน์ น้ำจันทร์

สถานที่อบรม
ณ ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา