ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

     ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2564
มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินการจัดสอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

     โดยมีผู้เข้าสอบ จำนวนทั้งสิ้น 224 คน โดยแบ่งการสอบเป็นรอบ รอบละไม่เกิน 20 คน
โดยมูลนิธิได้จัดการสอบภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 (DMHTT) อย่างเคร่งครัด

     การจัดสอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
เป็นการดำเนินการเพื่อให้สถานประกอบการผลิตได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420
เกี่ยวกับผู้ควบคุมการผลิตประจำสถานที่ผลิต

โดยมูลนิธิจะยังคงจัดสอบอย่างต่อเนื่องโดยปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งของจังหวัดนนทบุรีอย่างเคร่งครัดต่อไป