ประมวลภาพอบรมรุ่น 1 หลักสูตร การออกหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยวิธี e-Submission
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา