ประมวลภาพอบรมรุ่น 1 หลักสูตร การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยา แบบ e-Submission สำหรับผู้ประกอบการ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา