A4[1]

วันที่ 12 พฤษจิกายน 2563
เวลา 08.30 – 16.30 น.

วิทยากร
นางสาวณัชชา  จันไขโคตร  : นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
นางสาวมยุรีพร  พรหมใบ : นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ       

สถานที่อบรม
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 4 ชั้น 6
ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลิตภัณฑ์ในขอบข่าย ได้แก่
1. วัตถุเจือปน ชนิดเดี่ยว ชนิดผสม
2. เอนไซม์ สำหรับใช้ในการผลิตอาหาร
3. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้สำหรับอาหาร
4. วัตถุดูดออกซิเจน วัตถุกันชื้น
5. เชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในอาหาร

Layer 1
0
    0
    ตะกร้าของคุณ
    ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop