a4_แนวตั้ง edit

หลักสูตร : วิธีการใช้งานระบบ e-Submission สำหรับยื่นคำขอ สบ.7 (อาหารที่ไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ) ( วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 )

วิทยากร
นายอมรพันธ์    ลูกอินทร์
นางสาวอัชฌานันท์   สุวรรณพงษ์
และโปรแกรมเมอร์

สถานที่อบรม
ณ. ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 4
ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Layer 1
0
    0
    ตะกร้าของคุณ
    ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop