หลักสูตร : แนวทางการจัดทำและทดสอบรายงานเอกสารกำกับยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับประชาชน

FDA_A4_1

ระยะเวลาจัดอบรม

  • กิจกรรมที่ 1 วันที่ 16-17 พ.ย. 2563: อบรมภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติเทคนิคการจัดทำเอกสารกำกับยาและสมุนไพรสำหรับประชาชน

  • กิจกรรมที่ 2 วันที่ 30 พ.ย. -1 ธ.ค. 2563: ลงพื้นที่ทดสอบเอกสารกำกับยาและสมุนไพรสำหรับประชาชนกับกลุ่มประชากรตัวอย่าง


โดยทีม เจ้าหน้าที่จากกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ และ คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม

พิเศษ : สำหรับเภสัชกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ได้