A4[1]
ตารางอบรม_IVD_Apr-May[1]

กรุณาเลือกรุ่นที่ท่านต้องการฝึกอบรมด้านล่าง

รุ่นที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร
ภญ. อรณิช วิเศษกลิ่น
ทนพ. ภานุมาศ ชื่นชูเดช

สถานที่อบรม
อาคาร 4 ชั้น 6  ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 2 วันที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร
ภญ. อรณิช วิเศษกลิ่น
ทนพ. จิตรภาณุ ผิวอ่อน

สถานที่อบรม
อาคาร 4 ชั้น 6  ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 3 วันที่ 22 เมษายน 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร
ภญ. อรณิช วิเศษกลิ่น
ทนพ. ภานุมาศ ชื่นชูเดช

สถานที่อบรม
อาคาร 4 ชั้น 6  ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร
ภญ. อรณิช วิเศษกลิ่น
ทนพ. จิตรภาณุ ผิวอ่อน

สถานที่อบรม
อาคาร 4 ชั้น 6  ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 5 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร
ภญ. อรณิช วิเศษกลิ่น
ทนพ. ภานุมาศ ชื่นชูเดช

สถานที่อบรม
อาคาร 4 ชั้น 6  ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 6 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร
ภญ. อรณิช วิเศษกลิ่น
ทนพ. จิตรภาณุ ผิวอ่อน

สถานที่อบรม
อาคาร 4 ชั้น 6  ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 7 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร
ภญ. อรณิช วิเศษกลิ่น
ทนพ. ภานุมาศ ชื่นชูเดช

สถานที่อบรม
อาคาร 4 ชั้น 6  ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

รุ่นที่ 8 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
เวลา 9.00 – 12.00 น.

วิทยากร
ภญ. อรณิช วิเศษกลิ่น
ทนพ. จิตรภาณุ ผิวอ่อน

สถานที่อบรม
อาคาร 4 ชั้น 6  ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา