กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง !! เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission สำหรับผู้ประกอบการ รุ่น 9 – 14

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง!!

หลักสูตร

การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยา
แบบ e-Submission สำหรับผู้ประกอบการ
จากหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

สามารถลงทะเบียนสมัครอบรมได้แล้ววันนี้