เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร:การออกหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยวิธี e-Submission

01

หลักสูตร : การออกหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยวิธี e-Submission

จากหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร :กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

สามารถลงทะเบียนสมัครอบรมได้แล้ววันนี้