หลักสูตร : การประยุกต์ใช้หลักการ GDP ตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยา

(Workshop on how to apply GDP concepts throughout supply chain for medicinal products)

FDA_A4_2_Pink

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนบัจจุบันผู้รับอนุญาตนำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนบัจจุบัน

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสำคัญของ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุฃ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไฃในการกระจายยาแผน ปัจจุบัน พ.ศ…. ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑ์PIC/S Guide to Good Distribution Practice for Medicinal Products (PE 011-1, 1 June 2014) ให้แก่ผู้ประกอบการด้าน ยาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถประยุกต์ใซ้หลักการ GDP ตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยา

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการสำคัญฃอง (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุฃ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไฃในการกระจายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ……..(จำนวน 9 หมวด)
Group discussion session โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันพิจารณาและแลกเปลี่ยน ความเห็นต่อกรณีศึกษา (Case study) ที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้าอรม

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (Designated responsible person) จากผู้รับอนุญาตผลิตยาแผน ปัจจุบัน หรือจากผู้รับอนุญาตนำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการของสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือสถานที่นำหรือส่งเข้ามาใน ราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน

รูปแบบการอบรม

  • การบรรยาย (Lecture session)
  • การอภิปรายกลุ่ม (Group discussion session)

วิทยากร

  • ภก.ดร.สุซาติ จองประเสริฐ (ผู้อำนวยการกองยา)
  • ภญ.พัชรีวรรณ ฝังนิล (เภสัชกรซำนาญการพิเศษ กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา)
  • ภก.ไพโรจน์ โอสถาภิรัตน์ (เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา)
  • ภญ.มนชนก มงคลพันธุ์ (เภสัชกรปฏิบัติการ กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองยา)