ผู้ประกอบการยุคใหม่ ทำงานอยู่บ้านก็สามารถเตรียมเอกสารการยื่นขออนุญาตโฆษณาได้ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำให้เอกสารของคุณถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยมีช่องทางให้พูดคุยสอบถาม กับวิทยากรผู้สอน โดยตรง (ในกรณีไม่เข้าใจบทเรียน)

สามารถสมัครได้แล้ววันนี้!!

กับ หลักสูตร(FDA15) : การยื่นขออนุญาตโฆษณาขายยาและการเตรียมเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงประกอบการพิจารณาข้อความโฆษณา ประจำปี 2563 (โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบการโรคศิลปะ)

small