หลักสูตร : การใช้งานระบบการยื่นรายงาน FDA Reporter

กรุณาเลือกรุ่นที่ท่านต้องการฝึกอบรมด้านล่าง

รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 7  ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.

วิทยากร
ภก.ปริญญา  มองเพ็ชร์
ภก.พงศ์สถิต  ไวทย์รุ่งโรจน์

สถานที่อบรม
บรรยายทางไกล โดยใช้โปรแกรม Zoom

รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.

วิทยากร
ภก.ปริญญา  มองเพ็ชร์
ภก.พงศ์สถิต  ไวทย์รุ่งโรจน์

สถานที่อบรม
บรรยายทางไกล โดยใช้โปรแกรม Zoom