หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อมูลเพื่อการส่งรายงานประจำปีด้านยา

กรุณาเลือกรุ่นที่ท่านต้องการฝึกอบรมด้านล่าง

รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.

วิทยากร
ภก.กฤษดา  ลิมปนานนท์
ภก.จุฑามาศ  เหลืองอรุณชัย

สถานที่อบรม
บรรยายทางไกล โดยใช้โปรแกรม Zoom

รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.

วิทยากร
ภก.ปริญญา  มองเพ็ชร์
ภก.พงศ์สถิต  ไวทย์รุ่งโรจน์

สถานที่อบรม
บรรยายทางไกล โดยใช้โปรแกรม Zoom