(FDA CZ02) หลักสูตร : กฎหมายวัตถุอันตรายและข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

FDA CZ02-กฎหมายวัตถุอันตรายและข้อกำหนด966x499

Outlines

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
บรรยาย เรี่อง “ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2559”
 • หัวข้อบรรยาย : “วัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบและ
  กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” และ“หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การขอรับการรับรอง GMP
  วัตถุอันตราย ขั้นตอนการขอรับการรับรอง GMP วัตถุอันตราย
 • วิทยากร : ภญ. กิตติยา สง่าบ้านโคก
  กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด
  กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • หัวข้อบรรยาย : ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ในหัวข้อ
  – นิยามและภาพรวมของข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย
  – ระบบเอกสารตามระบบคุณภาพ
  – ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และการตรวจติดตามภายใน
  – บุคลากรและการอบรม
  – การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเรียกคืน
  – การประเมินผู้ขาย
 • วิทยากร : ภญ.วรวลัญช์ ตั้งจิตต์พิมล กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด
  กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • หัวข้อบรรยาย : ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ในหัวข้อ
  – สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย
 • วิทยากร : ภญ.วรวลัญช์ ตั้งจิตต์พิมล กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด
  กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • หัวข้อบรรยาย : ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ในหัวข้อ
  – การคัดเลือก การตรวจสอบ การเก็บรักษาวัตถุดิบและปัจจัยในการผลิต การขนส่ง
  – การควบคุมคุณภาพ
 • วิทยากร : ภญ.ฐาปนี ทอกทิกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด
  กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2564
บรรยาย เรี่อง “ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2559”
 • หัวข้อบรรยาย : ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ในหัวข้อ
  – อุปกรณ์การผลิตและการดำเนินการผลิต
 • วิทยากร : ภญ.วรวลัญช์ ตั้งจิตต์พิมล กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด
  กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • หัวข้อบรรยาย : ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ในหัวข้อ
  – การสุขาภิบาล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • วิทยากร : ภญ.กิตติยา สง่าบ้านโคก กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด
  กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หลักสูตร : กฎหมายวัตถุอันตรายและข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

1
วัตถุอันตรายที่ อย. รับผิดชอบและกฎหมาย
51 : 58 minute
2
นิยามและภาพรวมของข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย
53 : 45 minute
3
สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย
40 : 39 minute
4
อุปกรณ์การผลิตและการดำเนินการผลิต
52 : 45 minute
5
การคัดเลือก การตรวจสอบ การเก็บรักษาวัตถุดิบและปัจจัยในการผลิต การขนส่ง
41 : 03 minute
6
การควบคุมคุณภาพ
47 : 41 minute
7
การสุขาภิบาล ความปลอยภัย และอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
01 : 00 : 04 minute
8
ส่วนตัว: บรรยาย เรี่อง “ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2559”

ถาม-ตอบ

1
เอกสารถาม-ตอบ คำถามวันที่ 18-19 มีนาคม 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์ 1

1
กรุณากรอกแบบประเมินให้ครบถ้วน

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา, เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
สมัครเรียน
ลงทะเบียนแล้ว: 48 students
ระยะเวลา: 2 วัน
หัวข้อบทเรียน: 10
วีดีโอ: อบรมทางไกล ZOOM

Archive

เวลาทำการ

Monday 8:30 - 16.30 น.
Tuesday 8:30 - 16.30 น.
Wednesday 8:30 - 16.30 น.
Thursday 8:30 - 16.30 น.
Friday 8:30 - 16.30 น.
Saturday Closed
Sunday Closed