Course sections

1
ความหมายของเครื่องสำอาง
2
เกณฑ์การพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสำอางหรือไม
3
เครื่องสำอาง / ไม่ใช่เครื่องสำอาง
4
การจดแจ้งเครื่องสำอาง
5
นิยามศัพท์
6
ผู้จดแจ้ง / ประกาศกระทรวง เรื่องการจดแจ้ง
7
เอกสารประกอบกำรยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (เอกสารเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอจดแจ้ง)
8
เอกสารประกอบการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง)
9
ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
10
กระบวนการพิจารณาจดแจ้งเครื่องสำอาง
11
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
12
ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการ พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (ม.44)
13
ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง
14
หน้าที่ของผู้จดแจ้ง
15
การพิจารณาจดแจ้งเครื่องสำอาง
16
หลักเกณฑ์จดแจ้งเครื่องสำอาง + การพิจารณาคำที่ใช้เป็นชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง
17
การพิจารณาคำที่ใช้เป็นชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง (ต่อ)
18
การแจ้งสารในสูตรผลิตภัณฑ์
19
สูตรผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งต้องใช้สารให้สอดคล้อง กับเงื่อนไขของประกาศฯ + กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความ ในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
20
การแจ้งชื่อสารในระบบจดแจ้งเครื่องสำอาง + หน้าตาเว็ปไซต์ cosing
21
ตำราที่สามารถอ้างอิง
22
การจดแจ้งเฉพาเพื่อการส่งออก
23
การต่ออายุใบรับจดแจ้ง
24
ค่าปรับกรณีต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางล่าช้า
25
การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง
26
การออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง
27
การสืบค้นข้อมูลใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง

บทนำ

แนะนำคอร์สออนไลน์