(FDA15)การยื่นขออนุญาตโฆษณาขายยาและการเตรียมเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงประกอบการพิจารณาข้อความโฆษณา ประจำปี 2563 (โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบการโรคศิลปะ)

FDA15.2-ยื่นขออนุญาตโฆษณาขายยา[ผู้ประกอบการโรคศิลปะ]966x499

การยื่นขออนุญาตโฆษณาขายยาและการเตรียมเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงประกอบการพิจารณาข้อความโฆษณา ประจำปี 2563 (โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบการโรคศิลปะ)

วิทยากร

รูปวิทยากร fda14-15

นางสาวศศิธร แง้เจริญกุล
ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
สังกัด : กองยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2.อังคณาfda15

นางสาวอังคณา อิ่มเอิบสิน
ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
สังกัด : กองยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Outlines

  1. ขั้นตอนและวิธีการในการจัดเอกสารประกอบการ
  2. การยื่นคำขอโฆษณาขายยาที่กระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ
  3. แนวทางการขออนุญาตโฆษณาขายยาที่กระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ
  4. หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ คู่มือ ที่เกี่ยวข้องในการโฆษณาขายยาที่กระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ
  • หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ คู่มือ ที่เกี่ยวข้องในการโฆษณาขายยาที่กระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ
  • ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่กระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้โฆษณา
  • ตัวอย่างข้อความโฆษณาที่กล่าวอ้างละเอกสารประกอบการกล่าวอ้าง
  • คำแนะนำในการยื่นคำขออนุญาตโฆษณาขายยาที่กระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบโรคศิลปะ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตโฆษณายา อย่างทันสมัยโดยไม่ขัดแย้งและฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและจริยธรรม
  • ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการ รวมทั้งเข้าใจถึงการจัดเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตโฆษณาขายยาซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการยื่นคำขออนุญาตโฆษณาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

บทนำ

1
แนะนำคอร์สออนไลน์

การยื่นขออนุญาตโฆษณาขายยาและการเตรียมเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงประกอบการพิจารณาข้อความโฆษณา ประจำปี 2563 (โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบการโรคศิลปะ)

1
งานนำเสนอ ขั้นตอนและวิธีการยื่นโฆษณายา
17.24 Minute
2
แนวทางการขออนุญาตโฆษณาขายยา ที่กระทำโดยตรงต่อ ผู้ประกอบโรคศิลปะ
19.38 Minute

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์

1
กรุณากรอกแบบประเมินให้ครบถ้วน

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

Please, login to leave a review
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
Get course
Enrolled: 3 students
Duration: 36.62 Minute
Lectures: 4
Video: 36.62 Minute

Archive

Working hours

Monday 8:30 - 16.30 น.
Tuesday 8:30 - 16.30 น.
Wednesday 8:30 - 16.30 น.
Thursday 8:30 - 16.30 น.
Friday 8:30 - 16.30 น.
Saturday Closed
Sunday Closed