หลักสูตร : การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายผ่านระบบออนไลน์ (E-Submission)

1280 X 550-01

หัวหน้าวิทยากร
 ภญ.สุวดี เกษโกวิท
ผู้ประสานหลักสูตร

นางสาวเกศินี วงศ์ไชย
จํานวนผู้เข้าอบรมต่อรอบ
50 คน
ระยะเวลาในการจัดอบรม
3 ชั่วโมง
ราคาต่อคน
1,000 บาท
วันที่ฝึกอบรม
30 เมษายน 2564
ความต้องการเพิ่มเติม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุมออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย และบุคคลที่สนใจ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการยื่นคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายผ่านระบบออนไลน์
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายได้

รูปแบบการจัดอบรม
การบรรยายแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Webex หรือระบบอื่นๆ

เนื้อหาของหลักสูตร
ประเภทคําขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
ข้อมูลที่ต้องเตรียมประกอบการยื่นคําขอ
ขั้นตอนการยื่นคําขอ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย และบุคคลที่สนใจ

หลักสูตรอบรม การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายผ่านระบบออนไลน์ (E-Submission)

1
หลักสูตร : การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายผ่านระบบออนไลน์ (E-Submission)

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

Please, login to leave a review
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
Get course
Duration: 1 วัน
Lectures: 1
Video: อบรมทางไกล ZOOM
Level: Advanced

Archive

Working hours

Monday 8:30 - 16.30 น.
Tuesday 8:30 - 16.30 น.
Wednesday 8:30 - 16.30 น.
Thursday 8:30 - 16.30 น.
Friday 8:30 - 16.30 น.
Saturday Closed
Sunday Closed