หลักสูตร : การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร Quality Control of Herbal Products

หลักสูตร : การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร Quality Control of Herbal Products

ทางคณะผู้จัดทำของสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย

Outlines

 • หัวข้อบรรยาย : “ทิศทางการพัฒนาการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร” และกล่าวเปิดการอบรม
 • วิทยากร : ภก. วราวุธ เสริมสินสิริ
  ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • หัวข้อ : กฎระเบียบในการควบคุมคุณภาพ  ตาม พรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
 • วิทยากร : ดร. ภญ. รุจิรา หวังธีระประเสริฐ
  หัวหน้ากลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • หัวข้อ : การคัดเลือกและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร เบื้องต้น
 • วิทยากร : ภก. ยอดวิทย์ กาญจนการุณ
  หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • หัวข้อบรรยาย : ข้อกำหนดมาตรฐานและเทคนิคการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • วิทยากร : รศ. ดร. ภก. วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ
  ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะเภสัชศาตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 • วิทยากร : ผศ. ดร. ภก. บดินทร์  ติวสุวรรณ
  ผู้จัดการด้านคุณภาพศูนย์บริการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 • หัวข้อ : Identification การตรวจเอกลักษณ์ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • วิทยากร : รศ. ดร. ภญ. นพมาศ  สุนทรเจริญนนท์
  คณะเภสัชศาตร์ หาวิทยาลัยมหิดล
 • หัวข้อ : เรื่อง การใช้เทคนิค HPTLC และเทคโนโลยีในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • วิทยากร : รศ. ดร. ภญ. นพมาศ  สุนทรเจริญนนท์
  คณะเภสัชศาตร์ หาวิทยาลัยมหิดล
 • หัวข้อ : เทคโนโลยีการสกัดและการควบคุมคุณภาพสารสกัดมาตรฐาน
 • วิทยากร : ดร. ภก. ณัฐพงษ์สนิทมัจโร
  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการประกอบการ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • หัวข้อ : การจัดทำ Specification ของสารสกัดมาตรฐาน
 • วิทยากร : ดร. ภก. ณัฐพงษ์สนิทมัจโร
  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการประกอบการ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. บ่มเพาะ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 2. ให้ความรู้ในด้านวิชาการ การควบคุมคุณภาพ
 3. ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจ กระบวนงานขั้นตอนในการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

หลักสูตร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร

1
กฎระเบียบในการควบคุมคุณภาพ ตาม พรบ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
57:40
2
การคัดเลือกและการควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบสมุนไพร เบื้องต้น
55:39
3
ข้อกำหนดมาตรฐานและเทคนิคการควบคุมคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
01:20:43
4
Identification การตรวจเอกลักษณ์ ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
01:01:37
5
การใช้เทคนิค HPTLC และเทคโนโลยี ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
01:13:31
6
เทคโนโลยีการสกัด
52:39
7
การควบคุมคุณภาพสารสกัดมาตรฐาน และ การจัดทำ Specification ของสารสกัดมาตรฐาน
42:05

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์

1
กรุณากรอกแบบประเมินให้ครบถ้วน

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา, เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
สมัครเรียน
ลงทะเบียนแล้ว: 1 student
หัวข้อบทเรียน: 8

Archive

เวลาทำการ

Monday 8:30 - 16.30 น.
Tuesday 8:30 - 16.30 น.
Wednesday 8:30 - 16.30 น.
Thursday 8:30 - 16.30 น.
Friday 8:30 - 16.30 น.
Saturday Closed
Sunday Closed
Layer 1
0
  0
  ตะกร้าของคุณ
  ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop