(FDA02) กฎระเบียบทางเครื่องสำอาง

FDA02-กฎหมายเกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง966x499

กฎระเบียบทางเครื่องสำอาง

วิทยากร

EP01-CLIP01-Draft02 -2

นางสาวกุลธิดา สุขนิวัฒน์ชัย
ตำแหน่ง : เภสัชกรชำนาญการ
สังกัด : กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง
กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • การศึกษา
  -ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  -ปริญญาโท เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ประสบการณ์การทางาน
  -ปฏิบัติงานที่กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอางกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  – ผู้แทนประเทศไทย คณะกรรมการวิชาการเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Cosmetic Scientific Body: ACSB) ตั้งแต่ปี 2556
  – คณะทำงานโครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ด้านเครื่องสำอาง) รองรับการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ปี 2556 – ปัจจุบัน
  – คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

Outlines

 • ASEAN Cosmetic Directive
 • พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง
 • กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อเสริมสร้างความรู้กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอางให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อย่างถูกต้อง

บทนำ

1
แนะนำคอร์สออนไลน์

EP01. Asean Cosmetic Directive

1
บทนำ + AHCR
03 : 16 minute
2
วัตถุประสงค์ + หลักการของกฎระเบียบ
02 : 29 minute
3
The Asean cosmatic directive (ACD)
02 : 32 minute
4
Technical Document
01 : 45 minute
5
ข้อกำหนดของ Asian
00 : 53 minute
6
เครื่องสำอาง
01 : 12 minute
7
Decision Process of ICP การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์
03 : 41 minute
8
ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่จัดเป็นเครื่องสำอาง
03 : 27 minute
9
ข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัย + การแสดงฉลาก + การกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์
01 : 19 minute
10
รายการสารต่างๆ
02 : 04 minute
11
ASEAN GUIDELINES ON LIMITS OF CONTAMINANTS FOR COSMETICS
02 : 01 minute
12
BOTANICAL SAFETY ASSESSMENT GUIDANCE DOCUMENT
03 : 04 minute
13
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PIF)
02 : 20 minute
14
หลักเกณฑ์วิธีการปฎิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง
00 : 57 minute

EP02. พรบ. เครื่องสำอาง

1
พรบ. เครื่องสำอาง
01 : 13 minute
2
ความก้าวหน้าของกฎหมาย
01 : 08 minute
3
นิยาม เครื่องสำอางตาม พรบ. เครื่องสำอาง
00 : 59 minute
4
มาตรการกำกับ ดูแลเครื่องสำอาง
01 : 30 minute

EP03. กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง

1
กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง + มาตรการกำกับดูแลเครื่องสำอาง
01 : 34 minute
2
รายการสารด้านเครื่องสำอาง
04 : 04 minute
3
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยวัตถุที่ห้ามใช้ / อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
01 : 12 minute
4
ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ว่าด้วยการแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง ที่มีวัตถุที่ใช้ / อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
01 : 41 minute
5
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุกันเสีย ที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง + ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ว่าด้วยการแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย
01 : 07 minute
6
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยสี ที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
01 : 05 minute
7
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยสารป้องกันแสงแดด ที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง + ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ว่าด้วยการแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด
01 : 09 minute
8
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของ เครื่องสำอางที่ห่ามผลิต นำเข้าหรือขาย
01 : 52 minute
9
ตัวอย่างกฎหมายลำดับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
03 : 25 minute
10
การสืบค้นกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
01 : 31 minute

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์

1
กรุณากรอกแบบประเมินให้ครบถ้วน
ความสำคัญ (หลักสูตรนี้ให้อะไบ้าง)ก่อนที่จะดำเนินกิจการด้านเครื่องสำอาง ผู้ประกอบการควรรู้กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค รวมถึงผู้ประกอบการเอง

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

กรุณา, เข้าสู่ระบบ เพื่อแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
สมัครเรียน
ลงทะเบียนแล้ว: 1 student
ระยะเวลา: 50.00 minute
หัวข้อบทเรียน: 30
วีดีโอ: 50.00 minute

Archive

เวลาทำการ

Monday 8:30 - 16.30 น.
Tuesday 8:30 - 16.30 น.
Wednesday 8:30 - 16.30 น.
Thursday 8:30 - 16.30 น.
Friday 8:30 - 16.30 น.
Saturday Closed
Sunday Closed
Layer 1
0
  0
  ตะกร้าของคุณ
  ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop