(FDA17) การจัดทํา Product Information File (PIF)

FDA17-PIF966x499

การจัดทํา Product Information File (PIF)

วิทยากร

วิทยากร

นางสาวสุรัสวดี ไชยสมุทร
ตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ
สังกัด : กลุ่มกำกับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสู่ตลาด
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 • การศึกษา : เภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประวัติการทางาน
  -ปี 2559-2560 : กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด
  -ปี 2561-ปัจจุบัน : กลุ่มกำกับดูแลเครื่องสำอางหลังออกสู่ตลาด
 • ประวัติการบรรยาย/การทำงาน 
  – ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานตรวจและให้ค่าคะแนนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล
  หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 015 /2052
  – โครงการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
  การตลาดในพื้นที่ภูมิภาค การจัดทำเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง)Product Information File(
  – อบรมผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
  ผู้ประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องสำอางจังหวัดภูเก็ต
  – โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง

Outlines

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ผลิต
  เพื่อขาย ผู้นาเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ.2560
 • เนื้อหาในแต่ละหัวข้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ผลิต
  เพื่อขาย ผู้นาเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ 2560.ศ. ได้แก่
  ภาพรวมของเครื่องสำอาง ข้อมูลของวัตถุดิบ และข้อมูลเครื่องสำอางสาเร็จรูป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางสามารถปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
  เครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560 ได้อย่างถูกต้อง

บทนำ

1
แนะนำคอร์สออนไลน์

การจัดทํา Product Information File (PIF)

1
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย + บทกำหนดโทษ +ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
6.07 minute
2
2.ภาพรวมของเครื่องสำอาง
20.29 minute
3
3.ข้อมูลของวัตถุดิบ
5.53 minute
4
4.ข้อมูลเครื่องสำอางสำเร็จรูป และ Q&A
11 : 28 minute

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์

1
กรุณากรอกแบบประเมินให้ครบถ้วน

ความสำคัญ (หลักสูตรนี้ให้อะไบ้าง)

เนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบนั้น พ.ศ.2560 เป็นกฎหมายฉบับรองที่มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โดยเนื้อหาของประกาศฯ ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นำเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางไว้เพื่อการตรวจสอบ จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่จะต้องจัดทาข้อมูลเครื่องสำอางเก็บไว้ โดยหากตรวจพบว่าผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้รับจ้างผลิตไม่จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอางอันเป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา วรรคสาม 14

“ผู้จดแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต นาเข้าหรือการรับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๖ (๕) (๖) (๗) และ (๘)” จะมีโทษตามมาตรา63 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และจะถูกสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางได้ตามมาตรา 37(1) ได้


เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

Please, login to leave a review
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
Get course
Duration: 45.00 minute
Lectures: 6
Video: 45.00 minute

Archive

Working hours

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed