หลักสูตร : เชื้อจุลินทรีย์และสารตกค้างโลหะหนักในผลิตภัณฑ์สมุนไพร (กรณีศึกษา กัญชา/กัญชง ในพืชสกุล Cannabis sp.)

หลักสูตร : เชื้อจุลินทรีย์และสารตกค้างโลหะหนักในผลิตภัณฑ์สมุนไพร  (กรณีศึกษา กัญชา/กัญชง ในพืชสกุลCannabis sp.)
วันที่ 22-
23 ก.ค. 64

รายละเอียดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
เชื้อจุลินทรีย์และสารตกค้างโลหะหนักในผลิตภัณฑ์สมุนไพร  (กรณีศึกษา กัญชา/กัญชง ในพืชสกุล Cannabis sp.)
หน่วยงาน
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีห้องปฏิบัติการ ผู้สนใจทั่วไป
ราคาต่อคน
1,600 บาท
รูปแบบ
หลักสูตร online ผ่านระบบ zoom
ระยะเวลาในการจัดอบรม
1.5 วัน
—————————————————————————————————-
วันที่ 22 ก.ค. 64 เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.
วันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 09.00 – 12.00 น.
—————————————————————————————————-
ผู้ประสานงาน
1. ภก. ดร. ณัฐพงษ์ สนิทมัจโร  หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการประกอบการ
2. นางสาวนพรัตน์ ลิมติยะโยธิน  ผู้ช่วยวิจัย

วิทยากร
1. เภสัชกรหญิง ลัดดา พูลสวัสดิ์
สังกัด สำนักยาและวัตถุเสพติด
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
—————————————————————————————————-
2. เภสัชกรหญิง จิรานุช แจ่มทวีกุล
สังกัด สำนักยาและวัตถุเสพติด
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
—————————————————————————————————-
3. นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ พลศรีกาญจน
สังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
—————————————————————————————————-
4. เภสัชกร ดร. ณัฐพงษ์ สนิทมัจโร
สังกัด กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วัตถุประสงค์หลักสูตร
1   บ่มเพาะ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับ Start-Up และ วิสาหกิจชุมชน เพื่อเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ในระดับสากลในอนาคต
2. ให้ความรู้ในด้านวิชาการ ด้านเชื้อจุลินทรีย์และสารตกค้างโลหะหนักในผลิตภัณฑ์สมุนไพร  เทคโนโลยีในการผลิตและกฎ/ระเบียบ สมุนไพรที่เกี่ยวข้อง
3. เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์และเพิ่มโอกาสในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร
4. ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจ กระบวนการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา การวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
5. ให้ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการผลิต สามารถเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์จุดวิกฤตในกระบวนการ และการป้องกัน ในด้านจุลินทรีย์ เชื้อที่เป้นปัญหา เช่น Salmonella sp., Pseudomonas aeruginosa  เป็นต้น  และโลหะหนัก เช่น  ปรอท
แคดเมี่ยม ตะกั่ว ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

หัวข้อหลักสูตร (Crouse outline)

1. เชื้อจุลินทรีย์และเทคนิคในการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2. สารโลหะหนักและเทคนิคในการวิเคราะห์สารตกค้างที่เป็นโลหะหนักในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3. มาตรฐาน ISO 17025
4. การควบคุม จุดวิกฤติ การปนเปื้อน เชื้อจุลินทรีย์/ โลหะหนัก ในกระบวนการผลิตสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

หลักสูตร : เชื้อจุลินทรีย์และสารตกค้างโลหะหนักในผลิตภัณฑ์สมุนไพร (กรณีศึกษา กัญชา/กัญชง ในพืชสกุล Cannabis sp.)

1
เชื้อจุลินทรีย์และเทคนิคในการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
1.50.49
2
สารโลหะหนักและเทคนิคในการวิเคราะห์สารตกค้างที่เป็นโลหะหนักในผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3
มาตรฐาน ISO 17025
2.40.28
4
การควบคุม จุดวิกฤติ การปนเปื้อน เชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก ในกระบวนการผลิตสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (PART1)
1.32.26
5
การควบคุม จุดวิกฤติ การปนเปื้อน เชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก ในกระบวนการผลิตสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร (PART2)
1.10.37

ถาม-ตอบ

1
เอกสารถาม-ตอบ คำถามวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

Please, login to leave a review
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
Get course
Enrolled: 27 students
Duration: 1 วันครึ่ง
Lectures: 6
Level: Beginner

Archive

Working hours

Monday 8:30 - 16.30 น.
Tuesday 8:30 - 16.30 น.
Wednesday 8:30 - 16.30 น.
Thursday 8:30 - 16.30 น.
Friday 8:30 - 16.30 น.
Saturday Closed
Sunday Closed