หลักสูตร : การใช้งานระบบการยื่นรายงาน FDA Reporter รุ่นที่ 1 วันที่ 7 ต.ค. 64

หลักสูตร : การใช้งานระบบการยื่นรายงาน FDA Reporter
รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 7  ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร :
หน่วยงาน :
กลุ่มเป้าหมาย :
ราคาต่อคน 

รูปแบบ VDO :
กำหนด Online : 
ผู้ประสานงาน :

การใช้งานระบบการยื่นรายงาน FDA Reporter
กองยา
ผู้ประกอบการผลิต นำเข้า และขายส่งยาแผนปัจจุบัน
1,712 บาท
ฝึกอบรมออนไลน์ : Online Training
รุ่นที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.
คุณสุดาวดี เรืองสุคนธ์

วัตถุประสงค์หลักสูตร
1. สร้างความเข้าใจข้อกำหนดในการส่งรายงาน FDA Reporter
2. สามารถยื่นรายงาน FDA Reporter ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อหลักสูตร (Crouse outline)
1. ข้อกำหนดด้านยาที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน FDA Reporter
2. ข้อกำหนดการเข้าใช้งานระบบ FDA Reporter
3. การจัดเตรียมข้อมูลทะเบียนตำรับยาเพื่อการรายงาน FDA Reporter
4. การบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุดิบผลิตยา (ผ.ย.4) ระบบ FDA Reporter
5. การบันทึกข้อมูลการนำเข้ายา (น.ย.4) ขายยา (ข.ย.13) ขายเภสัชเคมีภัณฑ์ (ภ.ค.3) ระบบ FDA Reporter
6. การสร้างและส่งรายงานระบบ FDA Reporter
7. เภสัชกรอนุมัติรายงาน FDA Reporter
8. การแก้ไขรายงานที่อนุมัติแล้วในระบบ FDA Reporter

หลักสูตรอบรม : การใช้งานระบบการยื่นรายงาน FDA Reporter รุ่นที่ 1

1
หลักสูตร : การใช้งานระบบการยื่นรายงาน FDA Reporter รุ่นที่ 1 (ดูย้อนหลัง)

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

Please, login to leave a review
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
Get course
Enrolled: 11 students
Lectures: 1

Archive

Working hours

Monday 8:30 - 16.30 น.
Tuesday 8:30 - 16.30 น.
Wednesday 8:30 - 16.30 น.
Thursday 8:30 - 16.30 น.
Friday 8:30 - 16.30 น.
Saturday Closed
Sunday Closed