หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อมูลเพื่อการส่งรายงานประจำปีด้านยา รุ่นที่ 1 วันที่ 8 ต.ค. 64

หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อมูลเพื่อการส่งรายงานประจำปีด้านยา
รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร :
หน่วยงาน :
กลุ่มเป้าหมาย :
ราคาต่อคน 

รูปแบบ VDO :
กำหนด Online : 
ผู้ประสานงาน :

การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อมูลเพื่อการส่งรายงานประจำปีด้านยา
กองยา
ผู้ประกอบการผลิตและนำเข้ายาแผนปัจจุบัน
1,712 บาท
ฝึกอบรมออนไลน์ : Online Training
รุ่นที่ 1 : วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น.
คุณสุดาวดี เรืองสุคนธ์

วิทยากร
1. ภก.กฤษดา  ลิมปนานนท์

สังกัด กองยา
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
2. ภก.จุฑามาศ  เหลืองอรุณชัย
สังกัด กองยา
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
1. สร้างความเข้าใจต่อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งรายงานประจำปีด้านยา
2. พัฒนาให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำรายงานประจำปีได้อย่างถูกต้อง
3. พัฒนาให้ผู้ประกอบการมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการจัดการข้อมูลในระบบรายงานประจำปีด้านยา

หัวข้อหลักสูตร (Crouse outline)
1. ข้อกฎหมายด้านยาและมาตรฐานข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการรายงานประจำปีด้านยา
2. การจัดเตรียมข้อมูลทะเบียนตำรับยาเพื่อการรายงานประจำปีผ่านระบบสารสนเทศการเข้าสู่ระบบงานรายงานประจำปี
3. การจัดเตรียมข้อมูลทะเบียนตำรับยาเพื่อการรายงานประจำปีผ่านระบบสารสนเทศรายงานประจำปีการเข้าสู่ระบบงานรายงานประจำปีด้านยา
4. การจัดการข้อมูลบรรจุภัณฑ์ รายชื่อทะเบียน ยาของบริษัท และเพิ่มบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ยา
4.1 ทะเบียนตำรับยาสำเร็จรูป
4.2 เภสัชเคมีภัณฑ์
5. การบันทึกข้อมูลการผลิตและการนำเข้าในระบบสารสนเทศรายงานประจำปี
5.1 ทะเบียนตำรับยาสำเร็จรูป
5.2 เภสัชเคมีภัณฑ์
6. การส่งรายงานให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติหารตรวจสอบรายงานประจำปีผ่านระบบสารสนเทศ
7. การอนุมัติและยื่นส่งรายงานประจำปีโดยเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผ่านระบบสารสนเทศออกรายงานประจำปี
8. การแก้ไขรายงานประจำปี

หลักสูตรอบรม การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อมูลเพื่อการส่งรายงานประจำปีด้านยา รุ่นที่ 1

1
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการข้อมูลเพื่อการส่งรายงานประจำปีด้านยา รุ่นที่ 1 (ดูย้อนหลัง)

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

Please, login to leave a review
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
Get course
Enrolled: 17 students
Lectures: 1

Archive

Working hours

Monday 8:30 - 16.30 น.
Tuesday 8:30 - 16.30 น.
Wednesday 8:30 - 16.30 น.
Thursday 8:30 - 16.30 น.
Friday 8:30 - 16.30 น.
Saturday Closed
Sunday Closed