หลักสูตร : ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 18 วันที่ 18-19 พ.ย. 64

หลักสูตร : ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
รุ่นที่ 18 วันที่ 18-19 พ.ย. 64

ข้อตกลงและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมอบรม (กรุณาอ่านก่อนตัดสินใจสมัคร)
1.ต้องใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ Laptop ที่มีกล้อง Webcam ที่สามารถเปิดให้เห็นหน้าผู้เข้าร่วมอบรมได้ตลอดเวลา พร้อมไมโครโฟนเพื่อสื่อสารกับวิทยากร
2.ต้องจัดเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง เพื่อใช้ยืนยันตัวตน
3.หากไม่มีwebcam อาจใช้Smartphone เปิด Zoom ไว้แทนได้
4.ควรใช้งานคู่กับอินเตอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 4 Mbps เพื่อประสิทธิภาพในการรับส่งภาพและเสียงตลอดการอบรม
” หากผ่านเกณฑ์การเข้าอบรมตามที่กำหนดไม่ต้องลงทะเบียนสอบ “

วิทยากร
อรสา จงวรกุล  นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ กองอาหาร
ธิดา ทวีฤทธิ์ นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ กองอาหาร

จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรอบ
100 คนต่อรุ่น

ระยะเวลาในการจัดอบรม
1.5 วัน

ราคาต่อคน
3,000 บาท

วันที่ฝึกอบรม
(ตารางอบรมจะแจ้งให้ทราบเป็นรายเดือน)
รุ่นที่ 18 วันที่ 18-19 พ.ย. 64

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง  และบุคคลที่สนใจ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ควบคุมการผลิต มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ กระบวนการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง และสามารถควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
รูปแบบการจัดอบรม
การบรรยายแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom หรือระบบอื่นๆ

เนื้อหาของหลักสูตร
บทที่ 1 อันตรายในบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 น้ำดิบและการปรับคุณภาพเบื้องต้น
บทที่ 3 การควบคุมกระบวนการปรับคุณภาพน้ำบริโภค ด้วยระบบการผลิตน้ำอ่อน (Softener)
บทที่ 4 การควบคุมกระบวนการปรับคุณภาพน้ำบริโภค ด้วยระบบการผลิตน้ำอาร์โอ (RO)
บทที่ 5 การควบคุมกระบวนการปรับคุณภาพน้ำบริโภค ด้วยระบบการผลิตอื่น ๆ หรือใช้หลายระบบร่วมกัน
บทที่ 6 การควบคุมกระบวนการปรับคุณภาพน้ำแร่ธรรมชาติ
บทที่ 7 การควบคุมกระบวนการผลิต น้ำแข็งบริโภค
บทที่ 8 การป้องกันการปนเปื้อนซ้ำ (Post-Contamination)
บทที่ 9 หลักการพื้นฐานด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
บทที่ 10 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และการแปลผล ตามมาตรฐานกฎหมาย
บทที่ 11 การตรวจประเมินตนเอง (IQA)

สาธิตการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย
– ชุดทดสอบวัดพีเอช คลอรีน
– ชุดทดสอบวัดความกระด้างของน้ำ
– ชุดทดสอบ TDS ในน้ำ RO
– ชุดทดสอบความเข้มข้นก๊าซโอโซน (ถ้ามี)
– ชุดทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ

เกณฑ์การประเมินผลการอบรม
1.เข้าร่วมการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรม
2.ได้คะแนนสอบมากกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร

คำเตือน ทุกหลักสูตรของ FDA Foundation ห้ามอัดคลิป ทำซ้ำเปลี่ยนแปลง ถ่ายภาพ

หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาหรือทั้งหมดออกเผยแพร่ไม่ว่ากรณีใดๆ หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีทางกฏหมาย

หลักสูตรอบรม ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 18

1
หลักสูตร : ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 18

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์

1
กรุณากรอกแบบประเมินให้ครบถ้วน

เป็นคนแรกที่จะเพิ่มความคิดเห็น.

Please, login to leave a review
เพิ่มเข้าในรายการที่ชอบ
Get course
Enrolled: 12 students
Lectures: 2

Archive

Working hours

Monday 8:30 - 16.30 น.
Tuesday 8:30 - 16.30 น.
Wednesday 8:30 - 16.30 น.
Thursday 8:30 - 16.30 น.
Friday 8:30 - 16.30 น.
Saturday Closed
Sunday Closed