ตารางสอบออนไลน์ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติและน้ำแข็งบริโภค
ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420

ระบบการสอบรองรับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุค โดยใช้ร่วมกับกล้องและ Google chrome เท่านั้น

  1. ค่าสมัครสอบ 300 บาทต่อคน
  2. กรอกข้อมูลในการสมัครตามบัตรประชาชน
  3. ผู้สอบต้องระบุชื่อสถานประกอบการที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิตอยู่ (“กรณีนักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้ว่างงาน ยังไม่มีสังกัด ให้ระบุว่าไม่มี”)
  4. การยืนยันตัวตนผู้สอบต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบ โดยเลขบัตรต้องตรงกับข้อมูลที่กรอกในขั้นตอนการสมัคร
  5. ข้อสอบ 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชม.
  6. เกณฑ์การสอบ ผู้สอบต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
  7. สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ดาวน์โหลดเอกสาร

**หมายเหตุ : สำหรับส่วนภูมิภาคสามารถดูตารางสอบได้ทางเว็บไซต์ สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

ตารางสอบส่วนกลางประจำเดือน กันยายน 2564
จัดสอบโดยมูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่สอบ จำนวนผู้ที่เข้าสอบ/ครั้ง สถานที่สอบ ช่องทางการสมัคร
    16 กันยายน 2564 50 สอบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom และ Web Browser Chrome เต็มแล้ว
    17 กันยายน 2564 150 สอบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom และ Web Browser Chrome เต็มแล้ว
   21 กันยายน 2564 150 สอบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom และ Web Browser Chrome เต็มแล้ว
   30 กันยายน 2564 150 สอบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom และ Web Browser Chrome เต็มแล้ว
        7 ตุลาคม 2564 50 สอบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom และ Web Browser Chrome เต็มแล้ว

**หมายเหตุ : ข้อสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนกำหนดการสอบตามความเหมาะสม