LOGO

ประวัติความเป็นมา 

มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION) ก่อตั้งขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดงานสถาปนาครบรอบ 30 ปี อย. ขึ้นที่เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2547 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย จึงนำมาจัดตั้งมูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาระบบบริการ ซึ่งค่าใช้จ่ายบางส่วนไม่อาจเบิกจากเงินงบประมาณได้ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนงานวิชาการต่างๆ และเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่ อย. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จำเป็น เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ประสบอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน ซึ่งไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้

ทั้งนี้ นายมานิตย์ อรุณากูร ได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนใบอนุญาตสมาคมหรือองค์การ และคำร้องขอจัดตั้งมูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต่อนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548

และนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรี ได้อนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548