ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เรากำลังมองหา

(สมัครโดย ส่งเรซูเม่ มาที่อีเมล : thaifdafoundation@gmail.com)

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
– ดูแลจัดการงานด้านธุรการ งานเอกสาร งานสำนักงานทั่วไป
– กำกับดูแลการออกเอกสารขาย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และรายงานภาษีต่างๆ ตามข้อกำหนดของสรรพากร
– ประสานงาน และจัดการงานเอกสารการจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
– ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเจ้าหน้าที่บริหารระบบงานโครงการวิจัย
– ปวส./ปริญญาตรี
– สามารถวางแผนงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นระบบ
– มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel, Microsoft word
– มีทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้)
– เรียนรู้เร็ว แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้ภาวะเร่งด่วนได้
– มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ มีความกระตือรือร้น
– มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรม FlowAccount จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีประสบการณ์ในงานบัญชี การเงินจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– เงินโบนัสตามผลงาน
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี (กรณีทำงานได้ตามเป้าหมาย)
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ตามแต่กรณี)
– วันหยุดตามที่รัฐบาลประกาศ
– สิทธิ์วันลาตามที่กฎหมายกำหนด
– ตรวจสุขภาพประจำปี
หมายเหตุ วันทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลาทำงาน 8.30-16.30 น.

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานงานวิจัย

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
– สืบค้นและสำรวจแหล่งทุน เพื่อสรรหาโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของ อย.
– นำเสนอโครงการที่เปิดรับสมัคร กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรรหาทีมวิจัย หัวหน้าโครงการ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่แหล่งทุนกำหนด
– ติดตามผลการดำเนินงานของหัวหน้าโครงการแต่ละโครงการ ให้เป็นไปตามแผนและสัญญางานวิจัย
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
– ประสานงาน และจัดเตรียมกิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย เช่น นัดหมายเชิญประชุมคณะอนุกรรมการงานวิจัยของมูลนิธิฯ จัดการฐานข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และการประชุม
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้ประสานงานงานวิจัย
– ปริญญาตรี
– มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทุนวิจัยและการบริหารโครงการวิจัย
– สามารถวางแผนงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นระบบ
– ติดตามงานแต่ละโครงการ รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อความสำเร็จของงาน
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสาร
– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ในการทำงานประสานงานโครงการ หรือแผนงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– เงินโบนัสตามผลงาน
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี (กรณีทำงานได้ตามเป้าหมาย)
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ตามแต่กรณี)
– วันหยุดตามที่รัฐบาลประกาศ
– สิทธิ์วันลาตามที่กฎหมายกำหนด
– ตรวจสุขภาพประจำปี
หมายเหตุ วันทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลาทำงาน 8.30-16.30 น.

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
– จัดทำ Training need เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนารูปแบบการจัดอบรม
– ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของผู้ประกอบการ (ผู้เข้าอบรม)
– บริหารการจัดอบรมและจัดทำแผนการจัดอบรมสัมมนาทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์
– คิดรูปแบบ และแนวทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมให้เข้าถึงเป้าหมาย
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน อย. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับพันธกิจของ อย.
– ให้คำแนะนำ อธิบาย และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการอบรมให้แก่ผู้เข้าอบรม
– อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์รวมถึงระบบการอบรมของมูลนิธิให้ทันสมัย โดยการประสานงานกับผู้ทำเว็บไซต์
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ ผู้ประสานงานฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
– ปริญญาตรี
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมสัมมนา และ/หรืออบรมออนไลน์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
– สามารถวางแผนงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นระบบ
– มีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการสื่อสาร
– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ด้าน ระบบ IT, Internet และ Social network
สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– เงินโบนัสตามผลงาน
– ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี (กรณีทำงานได้ตามเป้าหมาย)
– ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ตามแต่กรณี)
– วันหยุดตามที่รัฐบาลประกาศ
– สิทธิ์วันลาตามที่กฎหมายกำหนด
– ตรวจสุขภาพประจำปี
หมายเหตุ วันทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลาทำงาน 8.30-16.30 น.