กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์

ที่ปรึกษามูลนิธิ

นายภักดี โพธิศิริ

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข

นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

รองประธานกรรมการ

นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์

กรรมการ

นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์

นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ

น.ส.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ

นายสุชาติ จองประเสริฐ

นายวราวุธ เสริมสินสิริ

นายธนากร จงอักษร

กรรมการและเหรัญญิก

นางทิพยา ตั้งสิริสงวน

กรรมการและเลขานุการ

น.ส.สุภัทรา บุญเสริม