ภาพบรรยากาศการอบรม เจาะลึกแนวทางการขออนุญาตและโอกาสของธุรกิจกัญชา/กัญชงในประเทศไทย

ภาพบรรยากาศการอบรม เจาะลึกแนวทางการขออนุญาต

และโอกาสของธุรกิจ กัญชา/กัญชง ในประเทศไทย

มูลนิธิสำนักคณะกรรมการอาหารและยา จัดการอบรมและสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง เจาะลึกแนวทางการขออนุญาตและโอกาสของธุรกิจกัญชา/กัญชงในประเทศไทย ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี โดยมี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ อย. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคมคมที่ผ่านมา

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ อย. ได้กล่าวว่า การจัดอบรมและสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้หลายๆฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ได้ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการเจาะลึกแนวทางการขออนุญาตและโอกาสของธุรกิจกัญชา/กัญชงในประเทศไทย โดยในภาคเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ มาตรการภาครัฐในการกำกับดูแลกัญชาในประเทศไทย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกและการใช้กัญชา การทราบถึงข้อกำหนดแนวโน้มการปรับกฎหมายในการกำกับดูแลกัญชา โดยได้รับเกียรติวิทยากร ภญ.กรพินธุ์ ณ ระนอง รองผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด มาให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติและกฎหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้ทราบถึงข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ถูกต้อง รวมถึงแนวปฏิบัติในการนำเข้า ครอบครอง จำหน่าย ปลูก แปรรูป และการผลิตกัญชา

ในช่วงบ่าย มีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ในการเข้ารับความรู้ในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับเรื่องแนวทางแสวงหาความร่วมมือภาครัฐในการปลูก สกัด และผลิตกัญชาในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง รศ.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว โรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล องค์การเภสัชกรรม และหัวข้อ แนวโน้มการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กัญชง หลังจากการเสวนามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมตอบประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ ให้กับผู้เข้าร่วม โดยงานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้กว่า 300 คน และทางมูลนิธิสำนักคณะกรรมการอาหารและยา จะจัดกิจกรรมดีดีแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่อง

ภาพบรรยากาศการอบรม