ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร การยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ยาเคมี) วันที่ 20/11/2562 อาคาร 4 ชั้น 6

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมหลักสูตร การยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน (ยาเคมี) วันที่ 20/11/2562 อาคาร 4 ชั้น 6