หลักสูตร : กฎหมายวัตถุอันตรายและข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

Meeting date 19 มีนาคม 2021 8:30 น.
Password: FDA12345
Join in browser Join in zoom app
หมายเหตุ : ท่านจะสามารถรับชมการบรรยายก็ต่อเมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดไว้ ท่านสามารถรับชมการบรรยายโดยการกดปุ่ม JOIN BROWSER หรือ JOIN ZOOM APP