ภญ. ดร. ดุลาลัย เสฐจินตนิน
กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายก่อนออกสู่ตลาด
กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา