หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2563

800x800_Pink

ชื่อหลักสูตร : การประยุกต์ใช้หลักการ GDP ตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยา
(Workshop on how to apply GDP concepts throughout supply chain for

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองยา

800x800

ชื่อหลักสูตร : แนวทางการจัดทำและทดสอบรายงานเอกสารกำกับยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับประชาชน

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

LOGO2

ชื่อหลักสูตร : การขออนุญาตผลิตและวิธีการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองอาหาร

800x800

ชื่อหลักสูตร : การขออนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองอาหาร

800x800

ชื่อหลักสูตร : วิธีการใช้งานระบบ e-Submission สำหรับยื่นคำขอ สบ.7 (อาหารที่ไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ)

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองอาหาร

AW_800x800

ชื่อหลักสูตร : การออกหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยวิธี e-Submission
รุ่นที่ 1 – 5

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

FDA_800x800_2

ชื่อหลักสูตร : การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission
สำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 9 – 14

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

FDA_800x800

ชื่อหลักสูตร : การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission
สำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 – 8

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ