หลักสูตรฝึกอบรม

800x800-Edit

หลักสูตร : ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ปี 2565

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองอาหาร

800X800-01

ชื่อหลักสูตร : การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายผ่านระบบออนไลน์ (E-Submission)

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กลุ่มควบคุมวัตถุอันตาย

800x800

ชื่อหลักสูตร : แนวทางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขออนุญาตหรือแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD)

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองเครื่องมือแพทย์

800x800

ชื่อหลักสูตร : หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาอนุญาต และการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองอาหาร

Print

ชื่อหลักสูตร : การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission สำหรับผู้ประกอบการ

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

800X800

ชื่อหลักสูตร : วิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประเภท In-vitro diagnostic (IVD) ผ่านระบบ Pre-submission รวมถึงการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยงและการรวมกลุ่ม

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

800X800-01

ชื่อหลักสูตร : กฎหมายวัตถุอันตรายและข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย

800x800 หลักสูตร การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร-01

ชื่อหลักสูตร : การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร Quality Control of Herbal Products

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองผลิตสมุนไพร

  หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2563

800x800_Pink

ชื่อหลักสูตร : การประยุกต์ใช้หลักการ GDP ตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ยา
(Workshop on how to apply GDP concepts throughout supply chain for

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองยา

800x800

ชื่อหลักสูตร : แนวทางการจัดทำและทดสอบรายงานเอกสารกำกับยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับประชาชน

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

800x800

ชื่อหลักสูตร : การขออนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองอาหาร

800x800

ชื่อหลักสูตร : วิธีการใช้งานระบบ e-Submission สำหรับยื่นคำขอ สบ.7 (อาหารที่ไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ)

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองอาหาร

AW_800x800

ชื่อหลักสูตร : การออกหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยวิธี e-Submission
รุ่นที่ 1 – 5

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

FDA_800x800_2

ชื่อหลักสูตร : การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission
สำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 9 – 14

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

FDA_800x800

ชื่อหลักสูตร : การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission
สำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 – 8

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ

Layer 1
0
    0
    ตะกร้าของคุณ
    ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop