หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
ใบสมัครและแบบตอบรับเข้าอบรมหลักสูตรปี 2562 ดาวน์โหลด
วันที่ หลักสูตร ค่าอบรม วันเปิดรับสมัคร วันปิดรับสมัคร
November 2562
25 พ.ย. หลักสูตรที่ 1 การออกหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยวิธี e-Submission ฿1,000 1 มิ.ย. 30 ต.ค.
27 พ.ย. การใช้งานระบบขออนุญาตโฆษณาขายยา ฿1,000 26 ส.ค. 31 ต.ค.
December 2562
3 ธ.ค. การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ GMP นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ฿1,000 26 ส.ค. 22 พ.ย.
4 ธ.ค. การใช้งานระบบขออนุญาตสถานที่ด้านยา ฿1,000 26 ส.ค. 22 พ.ย.
9 ธ.ค. หลักสูตรที่ 1 การออกหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยวิธี e-Submission ฿1,000 1 มิ.ย. 29 พ.ย.
18 ธ.ค. การใช้งานระบบการยื่นรายงานประจำปี ฿1,000 26 ส.ค. 29 พ.ย.
23 ธ.ค. หลักสูตรที่ 1 การออกหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยวิธี e-Submission ฿1,000 1 มิ.ย. 29 พ.ย.
26 ธ.ค.-27 ธ.ค. การจัดทำฉลากวัตถุอันตรายตามระบบสากล GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) ฿1,000 2 ก.ย. 13 ธ.ค.