หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี 2563


ชื่อหลักสูตร การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission สำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 – 8

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ


ชื่อหลักสูตร การอบรมระบบการขึ้นทะเบียนตำรับยาแบบ e-Submission สำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 9 – 14

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร : กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ