หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี 2563


รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.กิตติ สุคันโธ
นางสาวนันณภัชสรณ์ กามะ

สถานที่อบรม
ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


รุ่นที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.จักรพันธ์   วิรุณราช
นางสาวรมณีย์ คังฆะสุวรรณ

สถานที่อบรม
ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


รุ่นที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.สมิทธิ์   เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวศุภวรรณ เรืองพุฒ

สถานที่อบรม
ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


รุ่นที่ 4 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.กิตติ   สุคันโธ
นางสาวชยาภา   ไชยศรี

สถานที่อบรม
ห้องประชุม ชั้น 6 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


รุ่นที่ 5 วันที่ 14 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.จักรพันธ์   วิรุณราช
นางสาวชนาภรณ์ คงเดช

สถานที่อบรม
ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


รุ่นที่ 6 วันที่ 24 สิงหาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.สมิทธิ์   เอี่ยมสุวรรณ
นางสาวสุดารัตน์  น้ำจันทร์

สถานที่อบรม
ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


รุ่นที่ 7 วันที่ 8 กันยายน 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.กิตติ   สุคันโธ
นางสาวรมณีย์ คังฆะสุวรรณ

สถานที่อบรม
ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


รุ่นที่ 8 วันที่ 22 กันยายน 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.

วิทยากร
ภก.จักรพันธ์   วิรุณราช
นางสาวศุภวรรณ    เรืองพุฒ

สถานที่อบรม
ห้องเงินทุนหมุนเวียน 1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา