หลักสูตรE-Learning

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
รหัส ชื่อหลักสูตร ราคา (รวม VAT) ช่องทางการสมัคร
FDA CZ02 กฎหมายวัตถุอันตรายและข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ 1,391 สมัครคลิก
FDA CZ03 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายผ่านระบบออนไลน์ (E-Submission) 1,070 สมัครคลิก
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
FDA 02 กฎระเบียบทางเครื่องสำอาง 1,605 สมัครคลิก
FDA 08 การจดแจ้งเครื่องสำอาง 1,605 สมัครคลิก
FDA 09 วิธีการและขั้นตอนการจดแจ้งผลิต เพื่อขายเครื่องสำอาง ผ่านระบบ e-submission 1,819 สมัครคลิก
FDA 10 วิธีการและขั้นตอนการจดแจ้ง นำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง ผ่านระบบ e-submission 1,819 สมัครคลิก
FDA 11 การขอผลตรวจสถานที่เครื่องสำอาง เพื่อประกอบการจดแจ้ง 1,605 สมัครคลิก
FDA 12 แนวทางโฆษณาเครื่องสำอาง 1,712 สมัครคลิก
FDA 13 แสดงฉลากเครื่องสำอางอย่างไรให้ถูกกฎหมาย 1,605 สมัครคลิก
FDA 17 การจัดทํา Product Information File (PIF) 1,712 สมัครคลิก
กองยา
FDA 14 แนวทางการขออนุญาตและขั้นตอน วิธีการในการจัดเอกสารประกอบ การยื่นคำขอโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป 1,819 สมัครคลิก
FDA 15 การยื่นขออนุญาตโฆษณาขายยาและการเตรียมเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงประกอบการพิจารณาข้อความโฆษณา ประจำปี 2563 (โฆษณาโดยตรงต่อผู้ประกอบการโรคศิลปะ) 1,819 สมัครคลิก
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เชื้อจุลินทรีย์และสารตกค้างโลหะหนักในผลิตภัณฑ์สมุนไพร (กรณีศึกษา กัญชา/กัญชง ในพืชสกุล Cannabis sp.) 1,391 สมัครคลิก
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร Quality Control of Herbal Products 1,391 สมัครคลิก
FDA 18 การจัดเตรียมคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.1) ประเภทยาตามองค์ความรู้ดั้งเดิม (ภาคทฤษฎี) 1,712 สมัครคลิก

  หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2566

เดือน มกราคม 2566
วันที่ ชื่อหลักสูตร ราคา (รวม VAT) สถานที่ ช่องทางการสมัคร
11 การจัดระดับความเสี่ยงและการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตึกสำนักงานกรรมการอาหารและยา ชั้น4
สมัครคลิก
12 การจัดเตรียมเอกสาร CSDT เครื่องมือแพทย์ IVD 1,605 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
13 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด และใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
18 การจัดระดับความเสี่ยงและการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตึกสำนักงานกรรมการอาหารและยา ชั้น4
สมัครคลิก
19 การจัดเตรียมเอกสาร CSDT เครื่องมือแพทย์ IVD 1,605 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด และใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
25 การจัดระดับความเสี่ยงและการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตึกสำนักงานกรรมการอาหารและยา ชั้น4
สมัครคลิก
26 การจัดเตรียมเอกสาร CSDT เครื่องมือแพทย์ IVD 1,605 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
26 – 27 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 1/66 3,000 เรียนผ่าน ZOOM สมัครคลิก
27 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด และใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
31 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกรณีประกาศเฉพาะของเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
เดือน กุมภาพันธ์ 2566
8 การจัดระดับความเสี่ยงและการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตึกสำนักงานกรรมการอาหารและยา ชั้น4
สมัครคลิก
9 การจัดเตรียมเอกสาร CSDT เครื่องมือแพทย์ IVD 1,605 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
10 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด และใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
14 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกรณีประกาศเฉพาะของเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
15 การจัดระดับความเสี่ยงและการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตึกสำนักงานกรรมการอาหารและยา ชั้น4
สมัครคลิก
16 การจัดเตรียมเอกสาร CSDT เครื่องมือแพทย์ IVD 1,605 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
17 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด และใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
21 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกรณีประกาศเฉพาะของเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
22 การจัดระดับความเสี่ยงและการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตึกสำนักงานกรรมการอาหารและยา ชั้น4
สมัครคลิก
23 การจัดเตรียมเอกสาร CSDT เครื่องมือแพทย์ IVD 1,605 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
23 – 24 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 2/66 3,000 เรียนผ่าน ZOOM สมัครคลิก
24 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด และใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
28 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกรณีประกาศเฉพาะของเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
เดือน มีนาคม 2566
1 การจัดระดับความเสี่ยงและการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตึกสำนักงานกรรมการอาหารและยา ชั้น4
สมัครคลิก
7 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกรณีประกาศเฉพาะของเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
8 การขออนุญาตผลิตและวิธีการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2,675 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
ยังไม่เปิดรับสมัคร
8 การจัดระดับความเสี่ยงและการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตึกสำนักงานกรรมการอาหารและยา ชั้น4
สมัครคลิก
9 การจัดเตรียมเอกสาร CSDT เครื่องมือแพทย์ IVD 1,605 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
10 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด และใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
14 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกรณีประกาศเฉพาะของเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
15 การจัดระดับความเสี่ยงและการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตึกสำนักงานกรรมการอาหารและยา ชั้น4
สมัครคลิก
16 การจัดเตรียมเอกสาร CSDT เครื่องมือแพทย์ IVD 1,605 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
17 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด และใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
21 การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกรณีประกาศเฉพาะของเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
22 การจัดระดับความเสี่ยงและการจัดกลุ่มเครื่องมือแพทย์ IVD 1,070 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตึกสำนักงานกรรมการอาหารและยา ชั้น4
สมัครคลิก
23 การจัดเตรียมเอกสาร CSDT เครื่องมือแพทย์ IVD 1,605 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
23 – 24 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 3/66 3,000 เรียนผ่าน ZOOM สมัครคลิก
24 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด และใบจดแจ้งเครื่องมือแพทย์สำหรับการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย (IVD) 1,070 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
สมัครคลิก
เดือน เมษายน 2566
19 การขออนุญาตวัตถุเจือปนอาหาร 2,675 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
อาคาร 4 ชั้น 6
ยังไม่เปิดรับสมัคร
27 – 28 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 4/66 3,000 เรียนผ่าน ZOOM สมัครคลิก
เดือน พฤษภาคม 2566
17 วิธีการใช้งานระบบ E – Submission สำหรับยื่นคำขอ สบ.7 (อาหารที่ไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ) 2,675 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตึกสำนักงานกรรมการอาหารและยา ชั้น4
ยังไม่เปิดรับสมัคร
25 – 26 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 5/66 3,000 เรียนผ่าน ZOOM สมัครคลิก
เดือน มิถุนายน 2566
22 – 23 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 6/66 3,000 เรียนผ่าน ZOOM สมัครคลิก
เดือน กรกฎาคม 2566
26 -27 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 7/66 3,000 เรียนผ่าน ZOOM สมัครคลิก
เดือน สิงหาคม 2566
24 – 25 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 8/66 3,000 เรียนผ่าน ZOOM สมัครคลิก
เดือน กันยายน 2566
21 – 22 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 9/66 3,000 เรียนผ่าน ZOOM สมัครคลิก
เดือน ตุลาคม 2566
26 – 27 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 10/66 3,000 เรียนผ่าน ZOOM สมัครคลิก
เดือน พฤศจิกายน 2566
23 – 24 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 11/66 3,000 เรียนผ่าน ZOOM สมัครคลิก
เดือน ธันวาคม 2566
21 – 22 ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค รุ่นที่ 12/66 3,000 เรียนผ่าน ZOOM สมัครคลิก
Layer 1
0
  0
  ตะกร้าของคุณ
  ตะกร้าของคุณว่างเปล่าReturn to Shop

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

  ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น นโยบายคุกกี้

  ยอมรับทั้งหมด
  จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
   เปิดใช้งานตลอด

   คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน

  • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

   คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้

  บันทึกการตั้งค่า