รายละเอียดการสอบ

  1. ค่าสมัครสอบ 300 บาทต่อคน
  2. กรอกข้อมูลในการสมัครตามบัตรประชาชน
  3. ผู้สอบต้องระบุชื่อสถานประกอบการที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิตอยู่ (“กรณีนักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้ว่างงาน ยังไม่มีสังกัด ให้ระบุว่าไม่มี”)
  4. การยืนยันตัวตนผู้สอบต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบ โดยเลขบัตรต้องตรงกับข้อมูลที่กรอกในขั้นตอนการสมัคร
  5. ข้อสอบ 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชม.
  6. เกณฑ์การสอบ ผู้สอบต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
  7. สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ดาวน์โหลดเอกสาร
  8. กรุณาตรวจสอบสถานที่สอบให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน หากเลือกผิดไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

**หมายเหตุ : สำหรับส่วนภูมิภาคสามารถดูตารางสอบได้ทางเว็บไซต์ สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

การรับสมัครนี้เป็นการรับสมัครเพื่อจองที่นั่งสอบเท่านั้น การยืนยันการจัดสอบและวิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบ มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะติดต่อเพื่อแจ้งท่านทราบต่อไป

สนามสอบ มูลนิธิ อย.จังหวัดนนทบุรี

ตารางสอบส่วนกลางประจำเดือน มกราคม – ธันวาคม 2567
จัดสอบโดยมูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


 
 
 
ลำดับที่
วันที่สอบ/เวลาสอบ
สถานที่สอบ
ช่องทางการสมัคร
1
19 กุมภาพันธ์ 2567
10.00-11.00 น.
ณ อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)
ห้องอบรม 01 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
เต็ม
2
22 มีนาคม 2567
10.00-11.00 น.
ณ อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)
ห้องอบรม 01 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
เต็ม
3
30 เมษายน 2567
10.00-11.00 น.
ณ อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)
ห้องอบรม 01 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
เต็ม
4
24 พฤษภาคม 2567
10.00-11.00 น.
ณ อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)
ห้องอบรม 01 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
เต็ม
5
25 มิถุนายน 2567
10.00-11.00 น.
ณ อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)
ห้องอบรม 01 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
เต็ม
6
23 กรกฏาคม 2567
10.00-11.00 น.
ณ อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)
ห้องอบรม 01 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
เต็ม
7
20 สิงหาคม 2567
10.00-11.00 น.
ณ อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)
ห้องอบรม 01 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
8
24 กันยายน 2567
10.00-11.00 น.
ณ อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)
ห้องอบรม 01 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ยังไม่เปิดรับสมัคร !
9
30 ตุลาคม 2567
10.00-11.00 น.
ณ อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)
ห้องอบรม 01 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ยังไม่เปิดรับสมัคร !
10
19 พฤศจิกายน 2567
10.00-11.00 น.
ณ อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)
ห้องอบรม 01 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ยังไม่เปิดรับสมัคร !
11
24 ธันวาคม 2567
10.00-11.00 น.
ณ อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC)
ห้องอบรม 01 ชั้น 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ยังไม่เปิดรับสมัคร !
**หมายเหตุ : ข้อสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนกำหนดการสอบตามความเหมาะสม
สนามสอบ จังหวัดเชียงใหม่

ตารางสอบส่วนกลางประจำเดือน กันยายน 2566 – ธันวาคม 2567
จัดสอบโดยมูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


 
ลำดับที่
วันที่สอบ/เวลาสอบ
สถานที่สอบ
ช่องทางการสมัคร
1
30 กันยายน 2566
13.30-14.30 น.
ณ ห้อง BB301 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
เต็ม
2
25 พฤษจิกายน 2566
13.30-14.30 น.
ณ ห้อง BB301 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
เต็ม
3
20 มกราคม 2567
13.30-14.30 น.
ณ ห้อง BB301 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
เต็ม
4
24 กุมภาพันธ์ 2567
13.30-14.30 น.
ณ ห้อง BB301 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
เต็ม
5
23 มีนาคม 2567
13.30-14.30 น.
ณ ห้อง BB301 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
เต็ม
6
20 เมษายน 2567
13.30-14.30 น.
ณ ห้อง BB301 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
เต็ม
7
25 พฤษภาคม 2567
13.30-14.30 น.
ณ ห้อง BB301 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
เต็ม
8
22 มิถุนายน 2567
13.30-14.30 น.
ณ ห้อง BB301 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
เต็ม
9
27 กรกฎาคม 2567
13.30-14.30 น.
ณ ห้อง BB301 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
10
24 สิงหาคม 2567
13.30-14.30 น.
ณ ห้อง BB301 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
ยังไม่เปิดรับสมัคร !
11
21 กันยายน 2567
13.30-14.30 น.
ณ ห้อง BB301 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
ยังไม่เปิดรับสมัคร !
12
26 ตุลาคม 2567
13.30-14.30 น.
ณ ห้อง BB301 อาคารเบญจบรรณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่
ยังไม่เปิดรับสมัคร !
**หมายเหตุ : ข้อสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนกำหนดการสอบตามความเหมาะสม
Scroll to Top
Skip to content