FDA Learning

หลักสูตรอบรมจากสำนักงานมูลนิธิคณะกรรมการอาหารและยา

แหล่งความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มการเรียนรู้ต่างๆ แบบดิจิทัล ผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย พร้อมหลักสูตรทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนไปถึงระดับเชี่ยวชาญ 

ต้องเป็นสมาชิกของ FDA Member (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร) เพื่อใช้ Username และ Password ในการ Login เข้าสู่ระบบ FDA e-Learning

ผู้เรียนสามารถขอรับวุฒิบัตรจาก FDA เพื่อยืนยันว่าท่านได้ผ่านการเรียนครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่่งหลักสูตรที่มีการทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้ โดยเมื่อผ่านหลักสูตรแล้วท่านสามารถดาวน์โหลด พิมพ์วุฒิบัตรได้ด้วยตนเอง

มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | FDA Foundation

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-5907000 ต่อ 97019 หรือ 095-9749097

Scroll to Top
Skip to content