กรรมการบริหาร

คณะกรรมการมูลนิธิ อย.

นายไพศาล ดั่นคุ้ม

ประธานกรรมการ​

นางสาวยุพิน  ลาวัณย์ประเสริฐ

รองประธานกรรมการ

นายพูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์

กรรมการ

นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ

กรรมการ

นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง

กรรมการ

นายเลิศชาย เลิศวุฒิ

กรรมการ

นายวราวุธ เสริมสินสิริ

กรรมการ

นางอรัญญา เทพพิทักษ์

กรรมการ

นางกรภัทร ตรีสารศรี

กรรมการ

นายธนากร จงอักษร

กรรมการ

นางสาวสุภัทรา บุญเสริม

กรรมการ

นางทิพยา ตั้งสิริสงวน

กรรมการ

นายบณทิตย์ อุดมเศรษฐ์

กรรมการ

นางสาวผ่องพรรณ อินเล็ก

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวกฤติกา สวนเอก

กรรมการและเหรัญญิก

ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นายภักดี โพธิศิริ
นายบุญชัย สมบูรณ์สุข
นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
นายณรงค์ อภิกุลวณิช
นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์
นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล
นายวีระชัย นลวชัย
นายสุชาติ จองประเสริฐ
นางสาววรสุดา ยูงทอง
Scroll to Top
Skip to content