โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ งานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อสงเคราะห์ให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

Scroll to Top
Skip to content