ประวัติความเป็นมา

     มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION FOUNDATION) ถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ) ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ งานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนงานวิชาการต่างๆ รวมทั้งร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อทำประโยชน์ทางสาธารณกุศล

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนใบอนุญาตสมาคมหรือองค์การ และคำร้องขอจัดตั้งมูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต่อนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2548

และนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรี ได้อนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548

Scroll to Top
Skip to content