กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

เดือน พฤษภาคม 2567

วันที่ 13-17 พ.ค. 67  (2 วัน)

หลักสูตร การตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอางตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางสำหรับผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ชั้น 5 ห้องอบรม 01

รูปแบบ Onsite  ราคา 15,000 บาท

วันที่ 23-24 พ.ค. 67  (2 วัน)

หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางสำหรับผู้ตรวจประเมินและหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

อาคารศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) ชั้น 5 ห้องอบรม 01

รูปแบบ Onsite  ราคา 4,300 บาท

Scroll to Top
Skip to content