FDA CZ02 หลักสูตร : กฎหมายวัตถุอันตรายและข้อกำหนดตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ

บรรยาย เรี่อง “ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2559”

 • หัวข้อบรรยาย : “วัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบและ
  กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง” และ“หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การขอรับการรับรอง GMP
  วัตถุอันตราย ขั้นตอนการขอรับการรับรอง GMP วัตถุอันตราย
 • วิทยากร : ภญ. กิตติยา สง่าบ้านโคก
  กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด
  กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 • หัวข้อบรรยาย : ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ในหัวข้อ
  – นิยามและภาพรวมของข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย
  – ระบบเอกสารตามระบบคุณภาพ
  – ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และการตรวจติดตามภายใน
  – บุคลากรและการอบรม
  – การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเรียกคืน
  – การประเมินผู้ขาย
 • วิทยากร : ภญ.วรวลัญช์ ตั้งจิตต์พิมล กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด
  กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 • หัวข้อบรรยาย : ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ในหัวข้อ
  – สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย
 • วิทยากร : ภญ.วรวลัญช์ ตั้งจิตต์พิมล กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด
  กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 • หัวข้อบรรยาย : ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ในหัวข้อ
  – การคัดเลือก การตรวจสอบ การเก็บรักษาวัตถุดิบและปัจจัยในการผลิต การขนส่ง
  – การควบคุมคุณภาพ
 • วิทยากร : ภญ.ฐาปนี ทอกทิกลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด
  กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
บรรยาย เรี่อง “ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2559”

 • หัวข้อบรรยาย : ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ในหัวข้อ
  – อุปกรณ์การผลิตและการดำเนินการผลิต
 • วิทยากร : ภญ.วรวลัญช์ ตั้งจิตต์พิมล กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด
  กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • หัวข้อบรรยาย : ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย ในหัวข้อ
  – การสุขาภิบาล ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • วิทยากร : ภญ.กิตติยา สง่าบ้านโคก กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด
  กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

What I will learn?

 • วัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ยื่นขอรับการรับรอง GMP
 • นิยามและภาพรวมของข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย
 • ข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย

Course Curriculum

คลิกดูเนื้อหาหลักสูตรนี้

 • วัตถุอันตรายที่ อย.รับผิดชอบและกฎหมาย
  51:58
 • นิยามและภาพรวมของข้อกำหนด GMP วัตถุอันตราย
  53:45
 • สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย
  40:39
 • อุปกรณ์การผลิตและการดำเนินการผลิต
  52:45
 • การคัดเลือก การตรวจสอบ การเก็บรักษาวัตถุดิบและปัจจัยในการผลิต การขนส่ง
  41:03
 • การควบคุมคุณภาพ
  47:37
 • สุขาภิบาล ความปลอยภัย และอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
  01:00:04
฿1,391.00
Enrollment validity: Lifetime

A course by

Tags

Scroll to Top
Skip to content