FDA09 วิธีการและขั้นตอนการจดแจ้ง ผลิตเพื่อขายเครื่องสำอาง ผ่านระบบ e-submission

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • การอบรมนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการจดแจ้งผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางผ่านระบบ e-submission หลักเกณฑ์การพิจารณารับจดแจ้ง และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมประกอบการจดแจ้งเครื่องสำอางรวมถึงปัญหาที่พบบ่อยและข้อควรระวังในการจดแจ้งผลิตเพื่อขายเครื่องสำอาง

เนื้อหาของคอร์ส

คลิกดูเนื้อหาหลักสูตรนี้

 • นิยามศัพท์
  02:17
 • หน้าที่ของผู้จดแจ้ง
  01:31
 • ขั้นตอนการยื่นขอจดแจ้งเครื่องสำอาง ผ่านระบบ e-submission
  03:22
 • ขั้นตอนการยื่นขอจดแจ้งเครื่องสำอาง ผ่านระบบ e-submission (ต่อ)
  21:00
 • -การตรวจสอบสถานะใบรับจดแจ้ง
  03:15
 • คู่มือหลักเกณฑ์การพิจารณาจดแจ้งเครื่องสำอาง
  01:35
 • การจดแจ้งเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านั้น
  02:54
 • การขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออก
  03:42
 • ปัญหาและข้อควรระวัง
  02:59
Scroll to Top
Skip to content