FDA20 สำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามประกาศ อย.

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องกับกฎหมาย สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค

เนื้อหาของคอร์ส

คลิกดูเนื้อหาหลักสูตรนี้

 • กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ
  01:00:57
 • หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการผลิตสมุนไพรที่ดี
  03:00:07
 • วิธีควบคุมผลิตภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  02:00:34
 • วิธีเตรียมวัตถุดิบตามหลักการแพทย์
  01:33:25
 • การสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
  01:27:14
 • การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสมุนไพร
  01:40:18
 • แบบทดสอบ Post-Test FDA20 หลักสูตร : สำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรฯ
Scroll to Top
Skip to content